پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
Wednesday, November 13, 2019
نظرسنجی
Profile informations
Sex  :
Male Female
Marriage Status : 
Married Single
Age : 
Educationa grade : 
Job : 

سرعت دستیابی به درگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نحوه اطلاع رسانی جاذبه های گردشگری استان سمنان را چگونه است؟

انگیزه شما استفاده از درگاه میراث فرهنگی استان سمنان چیست؟

از کدام سرویس های درگاه استفاده کرده اید؟

کیفیت گرافیکی درگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

Send


5.3.6.0
V5.3.6.0