پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
Tuesday, July 16, 2019
رویداد

رویدادهای استان سمنان
  سمنان جشنواره سفر توران غذایی_تفریحی_فرهنگی جشنواره استانی 5 و 6 اردیبهشت
جشنواره سفر به دشت شقایق تفریحی_تاریخی_ فرهنگی جشنواره استانی 25آبان ماه
جشنواره کوچ عشایر  تفریحی جشنواره محلی 4شهریور
جشنواره زیستگاه زاغ بور تفریحی  جشنواره استانی 11آذر
جشنواره اوروس برفی تفریحی جشنواره استانی نیمه اول مرداد
جشنواره آیینهای حسینی فرهنگی/هنری/مذهبی/غذایی جشنواره محلی 23 خرداد
جشنواره ونگون تجاری/غذایی جشنواره محلی شهریور22
جشنواره گل نرگس تاریخی/غذایی جشنواره محلی اواخراسفند
جشنواره پسته  غذایی جشنواره محلی 20 اسفند
جشنواره امامدر یا شر یوشان سایر جشنواره  محلی 3اردیبهشت
جشنواره گل غلتان نوزاد تفریحی/تاریخی/فرهنگی/هنری جشنواره  محلی 15اردیبهشت
جشنواره غذاهای محلی تفریحی/تاریخی/فرهنگی/هنری جشنواره استانی 15شهریور
جشنواره سوگواره های عاشورایی تفریحی/تاریخی/ورزشی/فرهنگی/هنری جشنواره استانی 20بهمن
جشنواره پنیر تفریحی/تاریخی/فرهنگی/هنری جشنواره منطقه ای 15فروردین
جشنواره گردشگری ایل سنگسر /تاریخی/ورزشی/فرهنگی/هنری جشنواره استانی اواخر مرداد
جشنواره خوزکه شهمیرزاد تفریحی جشنواره محلی 20مهر
جشنواره  انار یاقوت سرخ تفریحی جشنواره محلی 25مهر
 جشنواره توت فرنگی تفریحی جشنواره محلی 25 اردیبهشت
بازیهای بومی و محلی تفریحی جشنواره محلی 12 بهمن
جشنواره پنیر تفریحی جشنواره ملی 20ابان
جشنواره ملی  اقوام گرمسار تفریحی جشنواره استانی 9 فروردین
جشنواره رالی خانوادگی کویر و کوهستان ورزشی/تفریحی جشنواره استانی  اواخر بهمن
جشنواره اکوماراتن جنگل طبیعی/ورزشی جشنواره استانی اوایل اسفند
جشنواره رالی دوچرخه سواری ورزشی/تفریحی جشنواره استانی 20 شهریور

5.3.6.0
V5.3.6.0