پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • EN
دوشنبه, 22 مهر 1398
با مراجعه به نرخ نامه و قوانین و مقررات رستورانها - هتلها و... در منو گردشگری گزارشات و شکایات خود را به معاونت گردشگری ارسال نمایید
      
      
    نام و نام خانوادگی :   
      
    شماره تماس:  
      
    ایمیل شما:  
      
    گزارش شما :  
  ارسال

5.3.6.0
V5.3.6.0