پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
دوشنبه, 11 اسفند 1399
 

نام و نام خانوادگي: مهدی جمال        

 

                                                                                     

 

 

 

بخشی از سوابق آقای جمال:

 

 


 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0