پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
دوشنبه, 20 مرداد 1399
ببب
نظراتField1696نامتاریخ ثبتنام فرد با برخورد نامناسبملاقات شوندهارائه خدمت در موعد مقررنحوه برخوردمشاهده جزییات
نظراتفاطمه1397/12/07-بلی تاحدودی
سیقبصثقسیق1397/12/08سیقبیبسیببلی بلی
1397/12/21
1398/04/30

5.3.6.0
V5.3.6.0