پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Wednesday, September 29, 2021
شرح وظايف

معاونت سرمايه گذاري و طرحها

شرح وظايف:

- برنامه ريزي، هماهنگي و تقسيم كار بين كاركنان و راهنمايي و آموزش آنها.

- برنامه ريزي و اقدام لازم براي جذب منابع مالي در سطح استان و در قالب ضوابط و مقررات مربوط.

- ارائه طريق و راهنمائي براي شناسائي منابع جديد حمايتي و جذب سرمايه گذاري ها در جهت توسعه فعاليت هاي تخصصي سازمان متبوع در سطح استان.

- برنامه ريزي براي اجرا و تحقق طرحهاي توسعه در ارتباط با فعاليت هاي سازمان متبوع در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

- ارائه طريق و هدايت فعاليتها براي بهره گيري مناسب از تسهيلات بانكي و اعتباري استان بر اساس موازين تعيين شده.

- برنامه ريزي و اقدام لازم براي ايجاد و توسعه فرصتهاي شغلي در ارتباط با فعاليتهاي تخصصي سازمان و در سطح استان.

- اتخاذ تدابير لازم براي اشتغال، جذب منابع و كار آفريني در سطح استان.

- هدايت فعاليتها به منظور انجام اقدامات حمايتي و پشتيباني در جهت ايجاد و توسعه مناطق نمونه گردشگري در سطح استان و در چارچوب سياستها و برنامه ريزي هاي سازمان متبوع.

- همكاري، هماهنگي و انجام اقدامات لازم براي ايجاد، توسعه و اداره تاسيسات زيربنائي گردشگري، مراكز و مجامع سياحتي، خدماتي و مسافرتي در سطح استان.

- نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه در سطح استان در قالب اختيارات محوطه.

- ارزيابي عملكرد طرحها و پروژه ها حسب برنامه ريزي هاي بعمل آمده.

- ارزشيابي اقتصادي سرمايه گذاري هاي بعمل آمده و ارائه گزارش هاي تخصصي و بهنگام.

- ارزشيابي عملكرد كاركنان تحت سرپرستي و هدايت آنها.

- نظارت مستمر بر حسن انجام فعاليتهاي حوزه معاونت.

 

 

 5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0