پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Thursday, August 5, 2021
خانه ها

      

خانه لطفي

اين بنا شامل قسمتهاي مختلفي مي باشد كه عبارتند از حياط بيروني ، اندروني ، حياط پشت حياط اندروني ، خانه مستخدمين و اصطبل كه هركدام شامل بخشهايي است كه در خصوص هريك مطالبي بيان مي شود قسمت ورودي حياط بيروني از طرف بالا محله است كه در انتهاي ديوار داراي تزئينات آجري بوده و بر روي ديوارهاي طرفين درب ورودي طاقنماهاي تزئيني ايجاد شده است. در دو طرف درب ورودي به صورت دو طاقنما كه بالاي آنها دو طاقچه مانند مربع شكل است ايجاد شده و در طاقنماي وسطي كه وسيعتر است درب ورودي قرار گرفته است. در پشت درب ورودي هشتي واقع شده كه داراي طاقنماهايي با طاق گهوارهاي است كه در يكي از اين طاقنماها راهرو به طرف حياط مي رود و به وسيله دو پله وارد حياط مي شود. در سمت چپ راهروي ورودي اطاقي قرار دارد كه پنجره اي به حياط باز مي شود . در قسمت ورودي راهرو از سمت حياط در جنب آن طاقنمايي قرار دارد و بعد از آن اطاق ديگري ايجاد شده است . از همان اطاق كه در قسمت راهرو است دربي به خانه صديق باز مي شده كه فعلا" مسدود است. سپس حياط واقع شده كه شامل درختان و حوضي در وسط است.در سمت روبرو ورودي ساختمان دو طبقه ساخته شده كه طبقه اول آن زير زمين و طبقه دوم آن كه توسط 5  پله به آن راه مي يابد شامل ايوان كه چهار ستون گچي با سر ستونهاي گچبري شده زيبا دارد كه اطاق وسطي وسيعتر و بنام پنج دري خوانده مي شود. از طريق زير زمين حياط اندروني به حياطهاي ديگر راه پيدا مي كند به اين صورت كه ابتدا به محل مستخدمين سپس از طريق هشتي بخش اندروني به حياط اندروني راه مي يابد. حياط اندروني كه خود شامل درب ورودي جداگانه هشتي راهروي ورودي كه به وسيله دو پله به حياط راه مي يابد،مي باشد. اين بخش نيز در قسمت اصلي كه به وسيله سه پله به آن راه پيدا مي كند شامل ايوان كه دو ستون گچي با سرستونهاي گچبري شده است.

در انتهاي ايوان سه اطاق قرار دارد كه از يكي از اطاقها به صورت آشپزخنه استفاده مي شده ، خانه ها ي حياط اندروني نيز به صورت دو طبقه ساخته شده كه طبقه  اول زير زميني است. در طرف سمت راست ايوان نيز اطاقهائي قرار دارد كه به وسيله سه پله از حياط به اين اطاقهاراه پيدا مي كند . در پشت ديوار قسمت ورودي حياط اندروني ديگري قرار دارد كه شامل حياط آب انبار  و يك اطاق كه به وسيله سه پله از حياط به آن راه پيدا مي كند و باز در كنار اين حياط اندروني محلي جهت اسكان مستخدمين است كه خود شامل اطاق و حياط است و همانطوركه قبلا" گفته شده از محل مستخدمين به حياط بيروني به وسيله راهروي زيرزميني راه پيدا مي كند و براي ارتباط با حياط اندروني و حياط اندروني ديگر بوسيله دربي كه در هشتي حياط اندروني قرار دارد انجام مي گيرد. در كنار حياط اندروني اصلي اصطبل قرار دارد جهت بستن اسبها كه داراي سقف گنبدي به صورت 6 گنبد كوچك است.

بناي فوق مربوط به شجاع لشكر كه در دوره قاجاريه حاكم دامغان بوده است،مي باشد وهم اكنون به عنوان اداره ميراث فرهنگي صنايع، د ستي و گردشگري دامغان مورد استفاده قرار گرفته است.   


              

خانه ابراهیمی

این خانه در ابتدای محله امام و روبروی کتابخانه عمومی شماره 1 اداره ارشاد قرارگرفته است . ورودی آن به صورت سه طاق هلالی است که وسطی بزرگتر از دو طاق طرفین می باشدوفاقد درب است .ohki پس از آن هشتی قرار دارد که در دو ضلع انتهای هشتی دو درب وجود دارد. این خانه به شکل اندرونی و بیرونی ساخته شده است که یکی از دربها به اندرونی و دیگری به بیرونی راه می یابد. ابتدا قسمت بیرونی آن که شامل یک بادگیر قدیمی می باشد بعد از درب داخل هشتی وارد راهرو می شود و به وسیله دوپله در داخل حیاط راه می یابد درسمت راست راهرو دو اطاق که یکی کوچک و دیگری بزرگ است و دارای پله می باشد قرار دارد در زیر اطاق بزرگ آب انبار قراردارد درسمت چپ راهرو داخل حیاط ا طاقی قرار دارد که جهت آشپزی استفاده می شود و آشپزخانه است .یک عدد بادگیر نیز دارد که در اطاق بزرگ محل آن تعبیه شده است.

قسمت بیرونی آن که به وسیله دربی از داخل هشتی به حیاط راه پیدا می کند .در کنار درب ورودی آب انباری بوده که فعلا" مسدود است. در قسمت شمال حیاط اطاقهایی قرار دارد که اطاق وسطی دارای سقف گنبدی است .این اطاق به وسیله دو راهروی جنبین آن راه پیدا می کند یعنی از طرف حیاط به وسیله پله به راهرو و در قسمت راهرو دو درب وجود دارد درب سمت راست به اطاق کناری و درب سمت چپ به اطاق وسطی راه دارد و راهروی دومی نیز به وسیله پله از حیاط وارد راهرو می شود و یک درب در طرف راست که به اطاق وسطی راه دارد و درب سمت چپ به اطاق کناری این دو اطاق از لحاظ ارتفاع کمتر از اطاق وسطی است یعنی از حیاط برای ورود به اطاقهای اطراف اطاق وسطی توسط پله راه دارد این دو اطاق دارای سقف مسطح و دو اطاق دیگر بر روی این اطاقها ساخته شده و این دو اطاق را به صورت دو طبقه در آورده است راه ورود به اطاقها طبقه بالا توسط راه پله انتهای راهروها امکان پذیر است در زیر اطاق وسطی نیز زیر زمین قرار دارد. داخل اطاق وسطی دارای طاقچه هایی گچبری شده است که کلا" قسمتی از آنها با گل پوشیده شده است.


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0