پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Wednesday, September 29, 2021
امامزاده هاامامزاده جعفر                                                                                                                                                     

امامزاده جعفراز اولاد حضرت امام سجاد (ع) می باشد اساس بنای امامزاده جعفر را به طور معمول به دوران سلجوقی و حتی پیش از آن به قرن چهارم نسبت داده اند . حرم امامزاده با طرح چهار گوش و به ابعاد 13×13 متر می باشد. طرح چهار گوش به کمک هشت نیم طاق مقرنس به هشت ضلعی تبدیل گشته و سپس گنبد بنا بر روی آن استوار شده است. داخل بقعه سفید کاری شده و هیچگونه تزئینی ندارد. دور تا دور سنگ روی مرقد دارای تزئینات گچ بری جالب توجهی است .گنبد حرم به صورت شلجمی و از آجر ساده بنا شده و در برابر ورودی اصلی بقعه ، ایوان کوچکی به قوس تیزه دار و در دو سوی آن دو طاقنما قرار دارد که از وسط هر یک دری به دو اتاق جانبی ایوان گشوده گشته است دو سنگ نبشته مفصل به تاریخهای 816 و 815 ه.ق وجود دارند که در دو سوی ورودی نصب شده اند.و از نظر تاریخی از اعتبار فروان برخوردارند به ویژه آنکه نکات مذکور در یکی از سنگ نبشته ها در ارتباط با نوع مالیاتهای قرن نهم در منطقه می باشد.

 

امامزاده محمد                                                                                                                                  

در صحن امامزاده جعفر بنایی هشت ضلعی به مساحت 75 متر مربع وجود دارد که آنرا بقعه امامزاده محمد از اولاد حضرت امام موسی کاظم (ع) می دانند.داخل بقعه امامزاده هشت ضلعی و مرتفع و پوشش چپ و راست آن هره مانند است. بنای دارای گنبدی است که ارتفاع آن حدود 12 متر می باشد. بر اساس کتیبه داخل بنا بنای این امامزاده نیز در زمان شاهرخ تیموری ساخته شده است.اما در سالهای اخیر نمای خارجی بنا با آجر معمولی باز سازی شده است.

 5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0