پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Thursday, July 29, 2021

                                                              منبت چوب

واژه منبت به معناي كنده كاري روي چوب است كه نقش ها به صورت برجسته روي زمينه كار قرار مي گيرد.

 اين هنر در استان سمنان سابقه اي ديرينه دارد اما با توجه به بافت كم دوام چوب نسبت به عوامل جوي و حشرات، آثاري از چوبهاي منبت كاري شده دوره هاي پيش از اسلام در دست نيست.

استناد به آثار منبت كاري به جاي مانده در دوره اسلامي همانند منبت روي صندوقچه مقابر امامزاده تاج الدين پرور و امامزاده محمد بسطام و همچنين درهاي مسجد جامع سمنان، مجموعه بايزيد بسطامي و امامزاده شيخ (سوسن عطا) شهميرزاد و منابر مساجد، ستونها و درهاي كاخها و خانه هاي قديم و ...كه از گذشته به جاي مانده، دليل خوبي بر وجود اين هنر در زمانهاي مختلف است.

منبت با توجه به ابزارهاي منبت كاري به هفت دسته شامل: منبت چاقويي، قالبسازي، قلمزني، فرنگي، منبت معرق، منبت مشبك و تيشه اي تقسيم مي شود.5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0