پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Thursday, July 29, 2021

     

مقبره ابن یمین فریومدی :

وجود مقبره ابن یمین  فریومدی جلوه ای دیگر به فرومد بخشیده است . ابن یمین شاعر بزرگ و قطعه سرای ایران در قرن هفتم می باشد که در سال 685 یا 686 هجری قمری دیده به جهان گشود . وی شاعری آزاده و دارای شخصیتی وارسته بوده و مدح در اغلب اشعار وی عاری از تملق می باشد و عموماً هدایت و ارشاد منظور نظر وی بوده است چنانکه با توصیف ممدوح به صفات عالیه او را به پایبندی به آن صفات ترغیب و تشویق می نماید . وی مسلمان و شیعه دوازده امامی بوده و از قصاید غرایی که در مدح خاندان رسالت و ائمه سروده است مراتب ارادتش آشکار است .  او قصاید مفصلی در باب حضرت محمد (ص) و حضرت امیرالمومنین (ع) و حضرت امام رضا (ع) دارد . وی در درگاه سلاطین و امرا شغل دیوانی اختیار نمود و در معیت آنان به شهرهای مختلف ایران مسافرت می نمود . ابن یمین فریومدی در سرودن انواع فنون شعری و صناعات ادبی طبع آزمایی کرده و از میان این همه می توان گفت قطعات وی دارای برجستگی های خاصی است چنانکه استاد عبدالحسین زرین کوب در ستایش قطعات وی چنین می نویسد « در ارزش قطعات او جای شک نیست ، در این قطعات کوتاه پر معنی شاعر اندیشه هایی دقیق و سنجیده را در قالب تمثیلات و تشبیهات قوی بیان می کند » نخستین دیوان اشعار ابن یمین در جنگ وجیه الدین مسعود و ملک معزالدین کرت از میان می رود و او اسیر و مدتی را در هرات به سر می برد .

در اشعار وی بویژه در قطعاتش پند و اندرز از جایگاه خاص برخوردار است . معانی بلند در پند و اندرز ها و نصایح سودمند در اشعار وی گویای علو طبع و دقت در معانی است نمونه ای از اشعار این شاعر پارسی :

مدتی در طلب مال جهان کردم سعی

تا به آخر خبرم شد که ز نفعش ضرر است

 

عوض هر چه به من داد فلک عمر ستد

نکند نا دیده فریاد که اینش هدر است

 

عمر ضایع شده و مال نمانده است به جا

اندوه عمر اکنون از همه غم ها بتر است

 

این بنا در روستای فرومد از توابع شهرستان شاهرود بر سر راه شوسه شاهرود سبزوار و 200 کیلومتری شرق شاهرود واقع گردیده است .

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0