پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Thursday, July 29, 2021
نظرسنجی
Profile informations
Sex  :
Male Female
Marriage Status : 
Married Single
Age : 
Education : 
Job : 

سرعت دستیابی به درگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نحوه اطلاع رسانی جاذبه های گردشگری استان سمنان را چگونه است؟

انگیزه شما استفاده از درگاه میراث فرهنگی استان سمنان چیست؟

از کدام سرویس های درگاه استفاده کرده اید؟

کیفیت گرافیکی درگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

Send


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0