پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Friday, July 30, 2021
فرم

         فرم مشخصات مدیر فنی و استاد کارگاه تولیدی صنایع دستی                                                         

     فرم چاپي مجوزها و شناسنامه دستورالعمل صنایع دستی  
        فرم درخواست صدور کارت شناسایی         

       فرم چاپی صدور کارت شناسایی                                                                                                                        

         فرم درخواست صدور جواز تاسیس کارگاه 

       فرم تعهد نامه اشتغال و بازدید از کارگاه 

          فرم درخواست صدور پروانه تولید انفرادی 

 

     

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0