پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
جمعه, 8 مرداد 1400
شرح وظايف

معاونت ميراث فرهنگي

شرح وظايف:

- برنامه ريزي، تقسيم كار و آموزش كاركنان تحت سرپرستي.

- برنامه ريزي به منظور حفظ، مرمت و احياء بناها، محوطه ها، بافت ها و اموال تاريخي – فرهنگي موجود در استان در چارچوب سياست هاي تعيين شده و نظارت بر اجراي آنها.

- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم جهت ثبت آثار تاريخي منقول و غير منقول واجد شرايط در فهرست آثار ملي و جهاني.

- نظارت بر اجراي قوانين و مقررات، آئين نامه ها، كنوانسيونهاي ملي در خصوص حفظ، مرمت و احياء بناها، محوطه ها و بافت هاي تاريخي استان.

- فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي جلب مشاركت بخش خصوصي جهت انجام امور مربوط به اموال منقول و غير منقول و انجام حمايت هاي لازم در اين زمينه.

- برنامه ريزي به منظور رفع مسايل و مشكلات اجرائي پايگاههاي ميراث فرهنگي استان.

- همكاري لازم به منظور بهره گيري از قابليت پايگاه هاي استان در توسعه گردشگري.

- تعامل و برقراري ارتباط و انجام همكاري هاي لازم با ساير معاونت هاي سازمان و يا پايگاههاي ميراث فرهنگي استان و پژوهشگاه ميراث فرهنگي.

- ارزشيابي عملكرد كاركنان و هدايت و راهنمائي آنها.

 

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0