پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
شنبه, 9 مرداد 1400
شرح وظايف

معاونت توسعه مديريت

شرح وظايف:

- راهبري، هدايت و ايجاد زمينه هاي لازم بمنظور تحقق برنامه هاي تحول اداري در ابعاد قوانين و مقررات، ساختار و تشكيلات، روشهاي انجام كار، آموزش تجهيز نيروي انساني و تقويت مشاركت كاركنان با رويكرد مهندسي مجدد ساختارها و فرآيندها در چارچوب ضوابط ابلاغي از سوي سازمان مركزي.

- برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه سازمان استان با همكاري و مشاركت واحدهاي ذيربط.

- توزيع و تخصيص بودجه بين واحدهاي مختلف سازمان استان و نظارت بر اجراي آنها.

- برنامه ريزي، تامين و توسعه منبع مالي مورد نياز از محل هاي مختلف.

- برنامه ريزي براي تامين آمار و اطلاعات مورد نياز استان و پايگاههاي اطلاع رساني.

- نظارت بر اجراي نظام ارزشيابي آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان استان در جهت بهبود مستمر برنامه هاي آموزشي.

- نظارت بر نحوه تشكيل، استقرار، طبقه بندي و نگهداري آمار محصولات حوزه هاي مختلف سازمان استان درچارچوب نظام هاي مصوب و ابلاغي.

- پيش بيني راه هاي توسعه روحيه و رفاه و فعاليت هاي فوق برنامه اعم از ورزشي، تفريحي، سياحتي و زيارتي كاركنان و ارائه پيشنهاد به سازمان مركزي.

- نظارت بر حسن جريان اداري و مالي سازمان استان به منظور انجام صحيح و سريع وظايف و فعاليتها.

- نياز سنجي آموزشي كاركنان سازمان استان و ارائه نتايج به سازمان مركزي.

- بررسي و برنامه ريزي در خصوص نحوه تامين نيروي انساني متخصص و كار آزموده.

- نظارت و مراقبت بر كليه امور مالي به منظور حفظ و رعايت مقررات مربوط.

   


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0