پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
چهارشنبه, 7 مهر 1400

دروازه ارگ سمنان

يكي از بناهاي به يادگار مانده از اواخر دوره قاجار دروازه ارگ سمنان مي باشد كه با معماري زيبايي در شمال شهر در آن زمان ساخته شده است. بناي اصلي ارگ سمنان در زمان بهمن ميرزا بهاء الدوله فرزند فتحعلي شاه قاجار كه حاكم سمنان بوده است احداث گرديده است. ساخت اين بنا در دوره قاجاريه بوده داراي دو دروازه بوده كه دروازة جنوبي آن در اثر گسترش بي روية شهر از ميان رفته و دروازة فعلي كه دروازة شمالي ارگ مي باشد بناي آن در سال 1302 هجري قمري به پايان رسيده است. دروازه فعلي در زمان حكومت انوشيروان ميرزا ساخته شده است. اين بنا داراي دو حجره در طرفين و شش گلدستة زيبا بوده و با كاشي هاي رنگارنگ و كتبه مزين گرديده است . علت نام گذاري دروازه به نام ارگ به علت هم جواري با ساختمان هاي حكومتي وقت مي باشد. قسمت شمالي اين بنا داراي كاشي كاري بسيار زيبا با نقوش به ترتيب از بالا به پايين. در بالا جنگ رستم و ديو سپيد از داستان هاي اسطوره اي كشور

( شاهنامة فردوسي ) در پايين اين طرح يك صفحه از رزم و سربازان قاجار با لباس نظاميان آن دوره و توپ جنگي ديده مي شود و بالاخره در دو طرف اين قسمت دو سرباز به لباس نظامي دوره قاجار و آرم شير و خورشيد در دو نيم دايره در دو طرف به چشم مي خورد. آنچه از اين بنا باقي مانده دو اتاق و چهار ايوان كه احتمالاٌ مورد استفاده نگهبانان آن دوره و دروازه بانان قرار مي گرفته است.

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0