پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
چهارشنبه, 7 مهر 1400

آگهی مزایده  مدیریت بهره برداری ـ نگهداری  تاسیسات گردشگری

"مجموعه تاریخی ـ فرهنگی چشمه علی دامغان "

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان در نظر دارد :

  مدیریت بهره برداری و نگهداری تاسیسات گردشگری مجموعه فرهنگی ـ تاریخی چشمه علی دامغان

 ( واقع در کیلومتر 30 جاده دامغان ـ دیباج ) را برای مدت یک سال طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده و از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از افراد واجد شرایط دعوت به عمل می آید حد اکثر ظرف مدت هفت روز پس از تاریخ انتشار آگهی اسناد مزایده را از دبیرخانه اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان سمنان ( به نشانی سمنان- ابتدای شهرک غرب بلوار فجر بلوار نصر تلفن 33300075-023) دریافت نموده و پس از دریافت و بازدید نسبت به تکمیل و مهروامضاء مدارک و ارسال آن طی پاکات جداگانه با ذکر موضوع مزایده بر روی پاکات (لاک ومهر) اقدام و ظرف 7 روز از تاریخ پایان مهلت دریافت اسناد ( تا پایان وقت اداری مورخ شنبه 16/3/1394) به واحد حراست اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

ü      تاریخ گشایش پیشنهادها دو روز بعد از پایان مهلت تحویل پاکات می باشد.

ü      واریز مبلغ 200.000 ریال بابت هزینه اسناد و مدارک ، به شماره حساب 2172622802002 به نام در آمد متفرقه اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان سمنان نزد بانک ملی سراسر کشور ، اصل فیش به دبیرخانه جهت گرفتن اسناد و مدارک مزایده تحویل گردد.

ü      مبلغ 35.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت واریز وجه نقد به حساب شماره 217262296007  نزد بانک ملی مرکزی سمنان قابل پرداخت در سراسر کشور به نام تمرکز وجوه سپرده میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان سمنان یا ارائه ضمانت نامه بانکی به نام اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان سمنان در اسناد مناقصه ارائه گردد.

ü      هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

ü      بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده می باشد.

ü      به پیشنهادات مخدوش ، فاقد مدارک لازم و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ü      سایر اطلاعات ، جزئیات و شرایط مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج می باشد.

ü      ثبت نام در سایتhttp : // iets.mporg.ir   پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ایران الزامی می باشد.

در صورت وجود سئوال با شماره هاي 33300075 و 33300817 (داخلي 160)  تماس حاصل فرمائید.

 

روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان

 

 

 

 

 

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0