پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
پنج‌شنبه, 7 مرداد 1400

بسمه تعالي

" آگهـی مناقصـه "

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار می نماید :

 عنوان پـروژه :   مـرمت وسامـانـدهی بـازار تـاریخی دامغان   محل اجـراء  : شهرستان دامغان ـ شهـر دامغان ـ  خیابان امام خمینی "ره"

مبلغ برآورد اولیـه   :   1.600.000.000 ریال ( یک میلیارد و ششصد میلیون ریال)

دستگاه نظارت :   اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان

از پیمانکاران واجدالشرایط ( دارای صلاحیت مرمت آثار باستانی ) دعوت به عمل می آید حد اکثر ظرف مدت چهار روز پس از تاریخ انتشار آگهی ، اسناد مناقصه را از دبیرخانه اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان سمنان ( به نشانی سمنان- - ابتدای شهرک غرب بلوار فجر بلوار نصر تلفن 33300075-023) دریافت نموده و پس از دریافت و بازدید نسبت به تکمیل و مهروامضاء مدارک و ارسال آن طی پاکات جداگانه با ذکر موضوع مناقصه بر روی پاکات (لاک ومهر) اقدام و ظرف 4 روز از تاریخ پایان مهلت دریافت اسناد ( تا پایان وقت اداری مورخ دوشنبه 11/3/1394) به واحد حراست اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

ü      تاریخ گشایش پیشنهادها 5 روز بعد از پایان مهلت تحویل پاکات می باشد.

ü      واریز مبلغ 200.000 ریال بابت هزینه اسناد و مدارک ، به شماره حساب 2172622802002 به نام در آمد متفرقه اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان سمنان نزد بانک ملی سراسر کشور ، اصل فیش به دبیرخانه جهت گرفتن اسناد و مدارک مناقصه تحویل گردد.

ü      در بـرآوردهای اولیه از فهرست بهای واحد پایه مرمت و بناهای تاریخی استفاده شده است.

ü      مبلغ 11.300.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت واریز وجه نقد به حساب شماره 217262296007  نزد بانک ملی مرکزی سمنان قابل پرداخت در سراسر کشور به نام تمرکز وجوه سپرده میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان سمنان یا ارائه ضمانت نامه بانکی به نام اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان سمنان در اسناد مناقصه ارائه گردد.

ü      هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

ü      بدیهی است شرکت درمناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه می باشد.

ü      به پیشنهادات مخدوش ، فاقد مدارک لازم و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ü      سایر اطلاعات ، جزئیات و شرایط مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج می باشد.

ü      ثبت نام در سایتhttp : // iets.mporg.ir   پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ایران الزامی می باشد.


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0