پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
سه‌شنبه, 12 مرداد 1400منشور اخلاقی و عملی فرماندهان و کارکنان یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری


1-  صحت عمل و تقویت باورهای دینی و ارزش های اسلامی                                                         

2-     اخلاق مداری مبتنی بر آموزه های دینی (وجدان کاری ،صداقت، امانتداری  )                                

3-     تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی                                                                       

4-     قانونگرایی و پرهیز از اقدامات سلیقه ای در انجام وظایف                                                          

5-     تحکیم مبانی انضباطی و الگوهای شایسته رفتاری                                                                  

6-      حرفه ای گرائی و ارتقاء مهارت های شغلی                                                                          

7-   حمیت سازمانی و ملی در امر حفاظت از مواریث فرهنگی                                                           

8-     تقدم امنیت نرم افزاری بر امنیت سخت افزاری در امر حفاظت                                                     5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0