پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
پنج‌شنبه, 14 مرداد 1400
-
     شناسنامه خدمات فرآیند ثبت آثار غیرمنقول در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن  
     شناسنامه خدمات فرآیند ثبت آثار منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی   
 
 
 
 
 
 
 
 
 شناسنامه خدمات ثبت میراث معنوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                          شناسنامه خدمت تعیین حریم آثار تاریخی غیر منقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 شناسنامه خدمت استرداد خارجی اشیاء تاریخی  فرهنگی اعلام شده از طریق مراجع قانونی 
شناسنامه خدمات نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت نمایشگاههای داخلی ( درون سازمانی )   شناسنامه خدمت نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت نمایشگاههای خارجی        شناسنامه خدمت نقل و انتقال قطعی اشیاء تاریخی        
 شناسنامه خدمت نقل و انتقال قطعی نمونه های آزمایشگاهی به خارج از کشور  شناسنامه خدمت نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت غنی سازی موزه ها                                                                                                                                     شناسنامه خدمت نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی ( کمتر از یک روز ) جهت انجام مطالعات                                                                                                                           
 شناسنامه خدمت پیگیری اشیاء سرقتی شناسنامه خدمت تبدیل وضعیت اموال منقول تاریخی فرهنگی از جایگاه موزه ای به غیر موزه ای  شناسنامه خدمت نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت انجام مرمت 
 شناسنامه خدمات هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی به سازمان   شناسنامه خدمت فروش اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان   شناسنامه خدمت بررسی حوادث رخ داده برای اشیاء تاریخی فرهنگی 
  شناسنامه خدمات نقل و انتقال امانی نمونه های مطالعاتی جهت انجام پژوهش   شناسنامه خدمت رسیدگی به کسر اشیاء تاریخی فرهنگی   شناسنامه خدمت صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی - تاریخی 
  شناسنامه خدمات صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشیاء مجاز در سیستم میراث فرهنگی  شناسنامه خدمت ورود اشیاء حاصل از کشف اتفاقی   شناسنامه خدمت صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی - تاریخی 
  شناسنامه خدمت رسیدگی به کسر اشیاء تاریخی فرهنگی    شناسنامه خدمت بررسی اشیاء توقیفی    شناسنامه خدمت ورود اشیاء حاصل از پژوهش های باستان شناسی 
         شناسنامه خدمت امحاء اشیاء تقلبی 
      

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0