پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
پنج‌شنبه, 14 مرداد 1400
شماره تماس خدمت دهندگان

 

 

شماره تماس اداره کل :33300075 و 33300817  

                                                                    حوزه مدیریت                                               

                           سمــت

نام و نام خانوادگـي

شماره داخلـي

دفتـر مديـر

   آقای شجاعی

 102   -  115

روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعـي

خانم سلطاني پـور

 

175

151

116

حراسـت

"

آقای يوسف صفاخواه

آقای مرتضی تجلی

105

107

فرماندهي يگان حفاظت

آقای افضلی

117

نگهبانی

مرفوک یگان حفاظت

-

آقای رفیعیان- آقای حلوائی

 

101

171

امـور حقوقـي و امـلاك

آقاي يحيـي پور

خانم عربی

169

165

پاسـداران ميراث

اتاق سربازان

121

                           معاونت توسعــه مديـريت و پشتیبانی

معاونت توسعه مدیریت

خانم همتی

114

 

 

141

دیوان محاسبات

آقای ...............

174

فن آوري اطلاعات و انفورماتيك  

  خانم صبـور

خانم زیارتی

131

127

امین اموال

آقای سحریان

167

دبيـرخانـه

 

 

خانم تقوي پور

خانم رجبی

خانم دارایی

فکس دبیرخانه

110

140

113

111

مركـز اسناد

آقاي گودرزي

172

بايـــگاني

-

122

امـور اداري – كارگزيني

خانم ها  ضمیری-آقا عمو

130

مسئول پشتیبانی و نقلیه

آقای شجاعی

115

ذيحسابــي

آقاي مدرسی

146

مسئول امـورمالـي

-  

125

امـور مالـي

خانم خيرخواهـان

خانم دولتی

 خانم ابراهیمی

145

143

136

امـور مالـي و حسابـداري

آقاي حسين پـور

آقای خرمي پـور  

135

125

پشتيباني - نقليـه و تـداركات

آقايان  زارع- رفیعیان-طبسی

126

                               معاونت  گردشگری و سرمايه گـذاري و طرح هـا

معاونت برنامه ریزی و سرمايه گذاري 

آقاي فرمانی

144

كارشناس سرمايه گذاري

-

-

134

149

كارشناس سرمايه گذاري و اشتغال

آقایان فرهاد ومصطفی یغمانژاد

153- 150

كارشناس سرمايه گذاري  

آقای رادمهر

آقای همتی

156

138

کارشناس سرمایه گذاری

خانم طاهردوست

154

رییس حوزه گردشگری

خانم نسیبه همتی

129

مشاور مدیرکل

خانم سلمانیان

152

کارشناس گردشگری

امین الهی

148

کارشناس گردشگری

خانم وفائی نژاد

123

کارشناس اقامتگاههای بومگردی

خانم طالب

142

کارشناس گردشگری

خانم خادم فینی

139

                    معاونت میراث فرهنگی، حفظ و احياء و ثبت آثار

معاون میراث فرهنگی  

آقاي یغماییان

164

امـور فنـي

خانم گلکار

162

امور فني

خانم آلبویه

خانم حاسیملی

155

166

امـور فنـي

                                           

آقاي اميديان

 

160

مسئول ثبت

آقای رستگاران

158

گنجينه دار – مسئول موزه

آقايان هاشمي و مجتبی ابراهیمیان

170

امور موزه ها

آقای جمشیدی فرد

157

رییس امور فنی

آقای طاهریان

106

                                                                           صنـايـع دستـي و هنرهای سنتی

معاونت صنايع دستي

آقاي جورابلو

103

كارشناس صنايع دستي

 خانم رهبـر

خانم بهرامی 

109

108

كارشناس صنايع دستي

آقاي صفارلو

112

کارگاه نجاری

آقای نتاج

128

اتاق سربازان

 

126

دفتر بسیج

 

156

کارگاه

 

137

کارگاه

 

173

بازرسی

 

165

       

 

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0